Εκλεκτικός εμβολισμός δεξιού κλάδου πυλαίας φλέβας

Επεμβατική Ακτινολογία

Ο παραδοσιακός ρόλος του ακτινολόγου στο να «διαβάζει» και να αναλύει ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες είναι φυσικά πολύ γνωστός. Εδώ όμως αναφερόμαστε στον ειδικό ρόλο εκείνου του ακτινολόγου που είναι σε θέση, με την χρήση υπερήχων, τεχνικών ψηφιακής απεικόνισης, αλλά και της συνήθους ακτινοσκόπησης να διενεργήσει επεμβάσεις οι οποίες στην όλη στρατηγική της αντιμετώπισης ασθενών με νόσο του πεπτικού μπορεί να αποβούν καθοριστικές. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα εξής:

1. Εμβολισμός κλάδου ή κλάδων της ηπατικής αρτηρίας ή της πυλαίας φλέβας σε περιπτώσεις καρκίνου του ήπατος, πρωτοπαθούς ή μεταστατικού. Η τεχνική αυτή μπορεί να μετατρέψει σε εγχειρήσιμο (αφαιρέσιμο) έναν αρχικά ανεγχείρητο ογκο του ήπατος.

2. Αγγειογραφική θεραπεία βαρειάς πυλαίας υπέρτασης, ώστε να αποφευχθεί έτσι μία βαρειά εγχείρηση.

3. Παροχέτευση ψευδοκύστεων και σύνθετων συλλογών υγρού εντός της κοιλιάς μετά από βαρειά οξεία παγκρεατίτιδα. Με τον τρόπο αυτό πάλι αποφεύγονται εγχειρήσεις οι οποίες θα ήταν αλλιώς απαραίτητες.

4. Συνεργασία στην καταστροφή (θερμοπηξία) ανεγχείρητων όγκων του ήπατος με ραδιοκύματα (Radiofrequency Ablation – RFA).

5. Κατευθυνόμενες βιοψίες σε εν τω βάθει όργανα, ώστε η διάγνωση να είναι ακριβής και χωρίς καθυστέρηση και ο θεραπευτικός σχεδιασμός να υλοποιείται το ταχύτερο δυνατόν.